Farsi

Use the drop-down filters below to sort the activities based on language, participant age, group size, EQ area, and SDG.

 

Clear all
احساس راه رفتن

احساس راه رفتن

در این غرفه شما ، دوست یا گروه کوچکی در مورد اینکه در موقعیت های مختلف چگونه احساسی دارید کاوش میکنید.

Read more
اشتباه یا متفاوت

اشتباه یا متفاوت

در این غرفه شما نظراتی که غلط یا متفاوت هستند و اینکه چگونه احساسی درمورد آن گفته ها دارید، را میسنجید.

Read more
ایمو سر بالا

ایمو سر بالا

بازی “حدس بزن” را انجام بدهید و به دوستتان کمک کنید تا کلمات مربوط به احساسات را حدس بزند.

Read more
حلقه های تعلق

حلقه های تعلق

داشتن حس تعلق الزاما نباید ذهنی باشد— ما می توانیم تعداد گروه هایی که در آنها عضو هستیم را بشماریم واسم افرادی را که با آنها حس دوستانه ای داریم راهم نام ببریم

Read more
مدال دوستی

مدال دوستی

در این غرفه، شما روی نشان دادن حس قدردانی از یکدیگر وسهیم شدن در حس خوشایند آنها در مورد خودشان تمرین می کنید.

Read more