احساس راه رفتن

در این غرفه شما ، دوست یا گروه کوچکی در مورد اینکه در موقعیت های مختلف چگونه احساسی دارید کاوش میکنید.

هدف

بیشتر در مورد احساسات خود و دیگران بیاموزید.

مواد مورد نیاز

  • قیچی
  • نوار چسب
جزوه:
جزوه:

دستورالعمل

  • یک دوست یا گروه کوچک پیدا کنید.
  • یکی از شما “کارتهای موقعیتی” را بلند بخواند.
  • هر یک تا  مرز  آن احساسی پیش بروید که به طور حتم چیزی است که در آن موقعیت احساس می کنید. در مورد یکی از سوالات زیر گفتگو کنید… سپس شخص بعدی کارتی را انتخاب کند  و این فرایند را تا جایی تکرار کند که هر نفر یه موقعیت را خوانده باشد.

گفتگو

  • آیا همه شما احساسات مشابه و یکسانی دارید؟چرا؟
  •  چقدر تصور اینکه مردم میتوانند احساسات بسیار متفاوتی در موقعیت های مشابه داشته باشند سخت یا آسان است؟
  •   اگر ما در بخش های مختلف زندگی بیشتر به احساسات خود و دیگران  توجه می کردیم، چه اتفاقی ممکن بود بیافتد؟
 
ضمیمه

از شرکت کنندگان  بیشتری برای شناسایی موقعیت هایی که فکر میکنند مردم در آنها عکس العمل های متفاوت وتکراری دارند دعوت کنید.در این بازی از شکرت کنندگان بخواهید تا پوستر هایی از احساسات خودشان را بسازند.

Activity Source

Joshua Freedman & Ali Pirl (Artist Credits)
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

TIME:

4-10 دقیقه

DEMO VIDEO: