ایمو سر بالا

بازی "حدس بزن" را انجام بدهید و به دوستتان کمک کنید تا کلمات مربوط به احساسات را حدس بزند.

هدف

درک خود از احساسات وقتی که آنها را تجربه میکنید، را تقویت کنید

مواد مورد نیاز

(اختیاری)  تایمر

جزوه:

دستورالعمل

  • شما به دوست یا گروه کوچک و کارتهای مربوط به احساسات که به صورت وارونه بر روی میز قرار دارند، نیاز دارید.یکی از افراد به عنوان حدس زننده بازی را شروع می کند. حدس زننده کارتی را بدون نگاه کردن به آن بر می دارد و مقابل پیشانی خود نگه می دارد به صورتی که بقیه آن را ببینند. در صورت تمایل برای استفاده از تایمر آن را روشن کنید!
  • بقیه افراد حدس زننده را راهنمایی می کنند تا بتواند به درستی کلمه ایی که برای روی کارت نوشته شده را بگوید. سرنخ ها نباید در مورد کلمات احساسی باشند.و تنها باید در مورد “موقعیت هایی” باشند که احساسات در آن رخ می دهند. به عنوان مثال،اگر کلمه “ترسیدن “باشد، سرنخ ها میتواند چیزی باشند مثل: تصور کنید در مکانی شلوغی هستید ناگهان به اطرافتان نگاه میکنید و نمی توانید شخصی که با او بودید را پیدا کنید” .
  • وقتی که حدس زننده کلمه را به درستی حدس زد ، نفر بعدی حدس زننده می شود و کارتی را بر می دارد. بازی تا اتمام تایمر ادامه پیدا میکند و همزمان شما به آن تعداد کلماتی که به درستی حدس زده شدند ،نمره می دهید.

گفتگو

  • چه کارتهایی حدس زدنشان آسانتر یا سختر بود؟ 

  • آیا افراد تمایل داشتند  که به سرنخ های-موقعیتی مشابه هایی  فکر کنند ؟چرا اینگونه بود؟

  •  اگر افراد از احساساتی که تجربه می کنند و دلایلشان برای داشتن آنها بیشتر آگاهی داشتند، شرایط چگونه بود؟

 
ضمیمه

داستانی در مورد اینکه شرایط چگونه میشد اگر کارت ها تمام مدت اطراف کله های مردم شناور بودنند و گواه احساسات فعلیشان بود ،  را بنویسید

Activity Source

Patty Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

TIME:

3-6 دقیقه

DEMO VIDEO: