08 - Decent Work & Economic Growth

Clear all
Cuando crezca

Cuando crezca

en esta actividad, deberás imaginar que te gustaría ser de mayor y que trabajo te gustaría tener. Pero conseguir un trabajo implica algo de planificación. Esta actividad te ayuda a pensar a través de algunos pasos para llegar allí.

Read more
Cuando crezca

Kur të rritem

Këtu,në këtë aktivitet,do të përpiqemi të marrim me mend sesi do të ishte po të ishim të rritur dhe të kishim një punë të vërtetë.Por që të gjesh një punë duhet së pari planifikim.Nëpërmjet këtij ushtrimi do të mundemi t’i mendojmë pak më thellë e më gjatë hapat që do të na çojnë deri atje.

Read more
Cuando crezca

When I Grow Up

In this activity, you will imagine what it would be like to be a grown-up and have a real job. But getting a job takes some planning. This activity helps you think through some of the steps to get there.

Read more