Шарените страници на другарите на Пепи

Ќе одбериме неколку цртежи за да ги обоиме а потоа ќе дискутираме за чувствата кои ги гледаме на цртежите.

Цел

Да научиме повеќе за емоциите преку гледање на цртежите и замислување како би се чувствувале.

Извори

Инструкции

  1. Одберете цртеж со еден другар на Пепи и обојте го. 
  2. Со другарче или со возрасен, одговорете на прашањата подолу. 
  3. Повторете ја играва колку што сакате, со различни цртежи.

Дискусија

  • Погледни ја сликата. Што ти покажува?
  • Што мислиш како се чувствува карактерот?
  • Дали некогаш и тебе ти било така? Како се чувствуваше тогаш?

 

 

Activity Source

Peppy Pals
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

ВОЗРАСТ:

SDG:

Големина на група:

EQ AREA:

Време:

2-5 минути за секој

DEMO VIDEO: