اشتباه یا متفاوت

در این غرفه شما نظراتی که غلط یا متفاوت هستند و اینکه چگونه احساسی درمورد آن گفته ها دارید، را میسنجید.

هدف

بیشتر در مورد اینکه چگونه افراد دیگر را درک کنید بیاموزید.

مواد مورد نیاز

  • قیچی
  • نوارچسب/چسب
  • خودکار/مداد
جزوه:
جزوه:

جزوه:

دستورالعمل

  1. کارتی را از دسته کارت ها بردارید، چیزی است که شما آن را عادی تلقی می کنید؟ اگر همینطور است، کارت را برگردانید و آن کارتی را انتخاب کنید که از نظر شما غیر عادیست. 
  2. چیزی که بر روی کارت نوشته شده “اشتباه” است یا “متفاوت” ؟برای نشان دادن نظر خود کارت را بر زیر نمودار برید.
  3. علاوه بر کارت خود ، وکارت دیگر ،از اینکه می بینید کارت در آن جایگاه قرار داد چه احساسی دارید؟

*بعد، می توانید در مورد کارت و جدول با شخص دیگری گفتگو کنید.

گفتگو

  • اگر موردی “غلط” یا “متفاوت” باشد چگونه تصمیم می گیرید؟
  • آیا کارت هایی در جدول وجود دارند که از نظر شما نه غلط باشند و نه متفاوت؟( که ممکن است از نظر شما عادی باشد؟)از اینکه آن را در جدول می یابید چه احساسی دارید؟
  • جملات موجود در جدول ایده های بسیار ساده ایی هستند. چه باور ها یا رفتار هایی وجود داشته که شما مدت زمان طولانی را برای اینکه تصمیم بگیرید در کجا قرارشان بدهید سپری کرده باشید ؟دلیلش چیست؟

در زندگی روزمره خود،در چه موقعیت هایی شما به گونه ایی رفتار کرده اید که نظر یا منش شخص دیگری اشتباه بوده است؟ متفاوت بودن چطور؟

 
ضمیمه

 داستانی  بنویسید در مورد تجربه خود زمانی که در جایی بودید/ یا کاری انجام می دادید که می پنداشتید  “عادی” یا “جایز” بوده  اما شخص دیگری اینچنین برداشت کرده که آن کار “اشتباه” است ،چه اتفاقی افتاد؟ آیا یکی از شما دیدگاه خود را تغییر داد؟

Activity Source

Joshua Freedman
0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About this activity…

AGE:

SDG:

GROUP SIZE:

EQ AREA:

TIME:

2-5 دقیقه

DEMO VIDEO: