13+

Clear all
Iceberg Emocional

Iceberg Emocional

Piense en un iceberg; lo que es visible sobre la superficie de océano es sólo una pequeña parte del conjunto. Crea un Iceberg Emocional para explorar las partes visibles y ocultas de sus pensamientos/sentimientos/acciones.

Read more
Iceberg Emocional

Iceberg Emozionale

Pensa ad un iceberg; ciò che emerge dall’acqua è solo una piccola parte di tutto l’iceberg. Creare un Iceberg Emozionale ci consente di esplorare le parti visibili e quelle invisibili di pensieri/sentimenti/azioni.

Read more
Iceberg Emocional

Icebergu Emocional

Mendoni per nje ajsberg: çfarë është e dukshme mbi sipërfaqen e oqeanit është vetëm një pjesë e vogël e tërësisë. Krijoni një Ajsberg Emocionesh për të eksploruar pjesët e dukshme dhe të fshehura të mendimeve/ndjenjave/veprimeve.

Read more
Igual-Diferente

Igual-Diferente

En esta estación, probará un ejercicio que compara lo que es igual y lo diferente entre y otra persona.

Read more
İklim Duyguları Posteri

İklim Duyguları Posteri

Bu etkinlikte çocuklar bir iklim değişikliği posteri oluşturarak duygularını harekete geçirerek olumlu
değişime katkıda bulunur.İklim Değişikliği hakkında düşünmek çok zor olabilir. Fırtınalar, seller,
yangınlar, kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları gibi pek çok rahatsız edici şey oluyor. Bu konuda nasıl
hissediyorsun? Hangi eylem adımını atardınız?

Read more
Kërkuesit e historive

Kërkuesit e historive

Në këtë stacion, ju do të përqendroheni në një objekt natyror dhe do të futeni brenda histories
së tij. Duke përdorur shqisat dhe imagjinatën tuaj do të bëni një sesion shkrimi falas për
objektin.
Çfarë historish kanë për të ndarë objektet natyrore? Si mund të zhvilloni aftësitë tuaja të
veçanta për të dëgjuar historitë e tyre? Çfarë mund të ndajmë dhe të mësojmë nga historitë e
natyrës?

Read more
Kind or Unkind

Kind or Unkind

Kindness can be deeper than “please” and “thank you.” But it can be confusing sometimes when if actions are mistaken. How can we show kindness? How can we be clear about our intentions to do good for others?

Read more
Kind or Unkind

Kind or Unkind

Kindness can be deeper than “please” and “thank you.” But it can be confusing sometimes when if actions are mistaken. How can we show kindness? How can we be clear about our intentions to do good for others?

Read more
Iceberg Emocional

L’Iceberg Émotionnel

Pense à un iceberg: ce qui est visible au dessus de l’océan n’est qu’une toute petite partie de l’iceberg. Dessine ton Iceberg Emotionnel pour explorer les parties visibles et les parties cachées de des pensées/émotions/actions.

Read more
Lanterna di luce

Lanterna di luce

C’è una luce dentro ogni persona. A volte può essere difficile condividere quella luce con tutti; forse ci sentiamo timidi e nascondiamo le nostre qualità speciali o non ci viene data l’opportunità di brillare a causa del nostro genere o della nostra provenienza. In questa attività, i bambini si concentrano su qualcosa che li rende speciali e su ciò che vogliono che il mondo intero sappia.

Read more
Lanțul dorințelor

Lanțul dorințelor

Care este dorința pe care o aveți pentru viitor? În această activitate, veți adăuga dorința în Lanțul dorințelor și vă veți gândi cum să avansați cu un pas înainte în împlinirea dorinței.

Read more
Iceberg Emocional

Ledeni Brijeg

Zamislite ledeni brijeg: Ono što je vidljivo iznad površine okeana samo je mali dio cjeline. Sačinite ledeni brijeg od emocija da istražite vidljive i skrivene dijelove vaših misli/osjećanja/radnji.

Read more
Lidh Mesazhin

Lidh Mesazhin

Këtu do të përshtasim apo lidhim ‘’mesazhet’’ dhe ‘’sinjalet’’ që përçon secili prej emocioneve me një ndjesi përkatëse.Çdo ndjesi apo ndjenje përmban një mesazh që do ta ndajë me ne.

Read more
Línea de género

Línea de género

¿Qué hace a una persona honesta, afectuosa, amable o valiente? ¿Estas cualidades están reservadas para algunas personas, pero no para otras? En esta actividad, los niños y niñas clasifican las cualidades por género y comparten sus ideas sobre los estereotipos de género.

Read more
Linea di Genere

Linea di Genere

Cosa rende una persona onesta, premurosa, gentile o coraggiosa? Queste qualità sono riservate ad alcune persone ma non ad altre? In questa attività, i bambini ordinano le qualità per genere e discutono sugli stereotipi di genere.

Read more