3+

Clear all
Pica e Qëllimeve

Pica e Qëllimeve

Të Caktuarit i Synimeve apo Qëllimeve është një mënyrë për t’i dhënë individëve shtysë dhe për t’i ndihmuar ata drejt arritjes së suksesit (sipas perceptimit vetjak) Ky ushtrim do t’i paraqesë fëmijëve një formë zbavitëse (dhe të shijshme) për të caktuar synime dhe për të ndërmarrë hapa drejt realizimit të tyre .

Read more
Pingat persahabatan

Pingat persahabatan

Di stesen ini, anda berlatih untuk menunjukkan penghargaan sesama sendiri dan membuat orang lain berasa istimewa.

Read more
Pica e Qëllimeve

Pizza agli Obiettivi

Fissare degli obiettivi è un modo efficace per sviluppare il proprio potenziale così da raggiungere (secondo la propria personale definizione) il successo. Questa attività mostrerà un modo divertente (e appetitoso!) di fissare degli obiettivi e intraprendere dei passi per raggiungerli.

Read more
Pica e Qëllimeve

Pizza Cilj

Postavljanje ciljeva dokazano osnažuje ljude i pomaže im da postignu (prema sopstvenom mišljenju) uspjeh. Ova aktivnost će na zabavan (i ukusan!) način pokazati djeci kako da postave ciljeve te preduzmu aktivnosti da ih ostvare.

Read more
Pica e Qëllimeve

Pizza Ciljeva

Postavljanje ciljeva je dokazan način kako ohrabriti ljude i pomoći da postignu (svoj vlastiti pojam) uspjeha. Ovaj će zadatak djeci pokazati zabavan (i ukusan) način postavljanja ciljeva i kako ići korak po korak prema ostvarenju tih ciljeva.

Read more
Pica e Qëllimeve

Pizza Matlamat

Penetapan matlamat terbukti dapat memperkasakan seseorang dan membantu mereka mencapai kejayaan (mengikut definisi mereka). Aktiviti ini akan menunjukkan kanak-kanak cara yang seronok (dan sedap!) untuk menetapkan matlamat dan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai impian.

Read more
Posta mirënjohëse

Posta mirënjohëse

Të qënurit mirënjohës lidhet me shumë benefite, si mund t’i mësojmë fëmijëve tanë të jenë mirënjohës? Në këtë ushtrim, fëmijët (dhe të rriturit) do të shprehin nëpërmjet artit atë se për çfarë ndihen mirënjohës dhe më pas do t’ja dërgojnë krijimin e tyre një personi të dashur.

Read more
Postazione all’Aperto

Postazione all’Aperto

L’aria aperta è il luogo perfetto per diventare consapevoli della bellezza che ci circonda. Ma occorre imparare a rallentare per vedere veramente la bellezza. Una volta che ci rendiamo conto della bellezza, possiamo anche realizzare un’opera d’arte! Che cosa ci aiuta ad apprezzare le piccole cose che ci circondano ogni giorno?

Read more
Potrivirea emoțiilor

Potrivirea emoțiilor

În cadrul acestei activități, dumneavoastră și partenerul dumneavoastră vă veți juca împreună jocul: potrivirea cardurilor cu emoții. Obiectivul este acela de a identifica cât mai multe emoții…și de a învăța cuvinte noi ce exprimă emoțiile.

Read more
Poverty Scramble

Poverty Scramble

In this activity, they will distribute the wealth and power of the world among themselves. This wealth is represented by the pile of beans on the table.

Read more
Powerlines

Powerlines

One of the major challenges in addressing SDG13 is that climate change is a vast, global issue — can individuals make a difference? In this activity we’ll explore if, and how, we can work on climate change.

Read more
Powerlines

Powerlines

Una delle principali sfide nell’affrontare l’Obiettivo Sostenibile numero 13 è che il cambiamento climatico è una questione vasta e globale: le persone possono fare la differenza? In questa attività esploreremo se e come possiamo lavorare sul cambiamento climatico.

Read more
Priklausymo grupėms apskritimai

Priklausymo grupėms apskritimai

Priklausymo kitiems, grupėms jausmas nebūtinai turi būti abstraktus – mes galime suskaičiuoti grupes, kurioms priklausome ir galime įvardinti žmones, su kuriais būdami jaučiamės mylimi, svarbūs.

Read more
Qëllimet e Emocionit

Qëllimet e Emocionit

Në “Six Seconds”, ne themi “emocionet i nxisin njerëzit dhe njerëzit nxisin performancën. Në këtë aktivitet, do ta provojmë nëse kjo me të vërtetë funksion dhe si funksionon.

Read more
Relaciona el Mensaje

Relaciona el Mensaje

En esta estación relacionarán los “mensajes” y “señales” de cada emoción con un sentimiento. Cada sentimiento desea compartir con nosotros una señal y un mensaje conectados a él.

Read more
Poverty Scramble

Ricchezza e povertà

In questa attività, i bambini distribuiranno tra loro la ricchezza e il potere del mondo. Questa ricchezza è rappresentata dal mucchio di fagioli sul tavolo.

Read more