13 - Climate Action

Clear all
İklim Duygu Haritası

İklim Duygu Haritası

İnsanların çevre ve iklim değişikliği ile ilgili hisleri nelerdir? Bu harita, iklim duyguları hakkında bir
konuşma açar.

Read more
İklim Duyguları Posteri

İklim Duyguları Posteri

Bu etkinlikte çocuklar bir iklim değişikliği posteri oluşturarak duygularını harekete geçirerek olumlu
değişime katkıda bulunur.İklim Değişikliği hakkında düşünmek çok zor olabilir. Fırtınalar, seller,
yangınlar, kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları gibi pek çok rahatsız edici şey oluyor. Bu konuda nasıl
hissediyorsun? Hangi eylem adımını atardınız?

Read more
İklim Eylemi Kukla Gösterisi

İklim Eylemi Kukla Gösterisi

POP-UP Festival Karakterlerini kullanarak, iklim değişikliği ve bundan sonra ne yapılması gerektiği
hakkındaki duyguları paylaşmak için bir "gösteri" yapın.

Read more
Io e gli Alebrijes

Io e gli Alebrijes

In questa attività, scoprirai delle creature speciali della tradizione messicana e ti lascerai ispirare dagli animali del mondo, per identificare delle grandi qualità che possono essere sviluppate per l’azione per il clima.
Quali sono le tue qualità interiori speciali? Che cosa hai in comune con le creature potenti? Prova questa attività artistica e condividi i tuoi poteri per l’azione per il clima.

Read more
Kërkuesit e historive

Kërkuesit e historive

Në këtë stacion, ju do të përqendroheni në një objekt natyror dhe do të futeni brenda histories
së tij. Duke përdorur shqisat dhe imagjinatën tuaj do të bëni një sesion shkrimi falas për
objektin.
Çfarë historish kanë për të ndarë objektet natyrore? Si mund të zhvilloni aftësitë tuaja të
veçanta për të dëgjuar historitë e tyre? Çfarë mund të ndajmë dhe të mësojmë nga historitë e
natyrës?

Read more
Línea de Poder

Línea de Poder

Uno de los principales desafíos a la hora de abordar el ODS 13 es que el cambio climático es un
gran problema mundial: ¿Pueden las personas marcar la diferencia? En esta actividad,
exploraremos si podemos trabajar en el cambio climático y cómo hacerlo.

Read more
Línea de Poder

LINJAT E FUQISË

Një nga sfidat kryesore në adresimin e SDG13 është se ndryshimi i klimës është një çështje e
madhe globale – a mundet individët të bëjnë një ndryshim? Në këtë aktivitet ne do të shqyrtojmë
nëse, dhe si, mund të punojmë në ndryshimin e klimës.

Read more
İklim Duygu Haritası

MAPA DO CLIMA

Quais são os sentimentos que as pessoas têm sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas?
Este mapa abre uma discussão sobre as emoções climáticas.

Read more
İklim Duygu Haritası

Mappa delle Emozioni Climatiche

Quali sono alcune delle emozioni che le persone provano riguardo all’ambiente e al cambiamento climatico? Questa mappa apre una conversazione sulle emozioni climatiche.

Read more
Passi di azione di consumo

Passi di azione di consumo

In questa attività, i bambini penseranno ad alcune abitudini di consumo attuali e propongono delle azioni per contribuire a ridurre la loro impronta ecologica.

Read more
İklim Duyguları Posteri

Poster dei sentimenti climatici

Può sembrare opprimente pensare al cambiamento climatico. Stanno accadendo molte cose preoccupanti come tempeste, inondazioni, incendi, siccità e ondate di calore. Come ti senti a riguardo? Quale azione intraprenderesti? In questa attività, i bambini creano un poster sul cambiamento climatico e mettono in pratica i loro sentimenti per contribuire a un cambiamento positivo.

Read more
Línea de Poder

Powerlines

One of the major challenges in addressing SDG13 is that climate change is a vast, global issue — can individuals make a difference? In this activity we’ll explore if, and how, we can work on climate change.

Read more
Línea de Poder

Powerlines

Una delle principali sfide nell’affrontare l’Obiettivo Sostenibile numero 13 è che il cambiamento climatico è una questione vasta e globale: le persone possono fare la differenza? In questa attività esploreremo se e come possiamo lavorare sul cambiamento climatico.

Read more