04 - Quality Education

Clear all

Attacco Tech

La tecnologia ha cambiato le nostre vite, ma fa bene allo sviluppo del cervello? In questo veloce gioco di carte, i bambini imparano di più su come la tecnologia è progettata appositamente per piacere al cervello. Man mano che i bambini imparano di più su se stessi, possono valutare i loro sentimenti nei confronti della tecnologia per prendere decisioni migliori sul suo ruolo e su come utilizzarla.

Read more
Brilla brillante

Brilla brillante

Hay una luz interna dentro de cada persona. A veces puede ser un desafío compartir esa luz con todos; tal vez nos sentimos tímidos y escondemos nuestras cualidades especiales o no se nos dan oportunidades para brillar debido a nuestro género u origen. En esta actividad, los niños se centran en algo que los hace especiales y en lo que quieren que todo el mundo sepa de ellos.

Read more
Cuando crezca

Cuando crezca

en esta actividad, deberás imaginar que te gustaría ser de mayor y que trabajo te gustaría tener. Pero conseguir un trabajo implica algo de planificación. Esta actividad te ayuda a pensar a través de algunos pasos para llegar allí.

Read more
Flying Goals

Flying Goals

In this activity, you will learn about the sustainable development goals and think about what actions you can take to help support them while making a shareable craft.

Read more
Goal Pizza

Goal Pizza

Setting Goals is a proven way to empower people and help them achieve (their own definition of) success. This activity will shows kids a fun (and yummy!) way to set goals and take action steps toward reaching them.

Read more
Goal Pizza

Goal Pizza (Español)

Establecer objetivos es una manera comprobada de empoderar a las personas y ayudarlas a alcanzar el éxito (en la concepción que cada uno tiene del mismo). Esta actividad mostrará a los niños una manera divertida (y deliciosa) para establecer objetivos y tomar acción para alcanzarlos.

Read more
Cuando crezca

Kur të rritem

Këtu,në këtë aktivitet,do të përpiqemi të marrim me mend sesi do të ishte po të ishim të rritur dhe të kishim një punë të vërtetë.Por që të gjesh një punë duhet së pari planifikim.Nëpërmjet këtij ushtrimi do të mundemi t’i mendojmë pak më thellë e më gjatë hapat që do të na çojnë deri atje.

Read more
Brilla brillante

Lanterna di luce

C’è una luce dentro ogni persona. A volte può essere difficile condividere quella luce con tutti; forse ci sentiamo timidi e nascondiamo le nostre qualità speciali o non ci viene data l’opportunità di brillare a causa del nostro genere o della nostra provenienza. In questa attività, i bambini si concentrano su qualcosa che li rende speciali e su ciò che vogliono che il mondo intero sappia.

Read more
Flying Goals

Mục Tiêu Vút Bay

Trong hoạt động này, bạn sẽ học về những mục tiêu phát triển bền vững và suy nghĩ về hành động mà bạn có thể thực hiện để hỗ trợ họ trong khi thực hiện những đồ đồ thủ công có thể chia sẻ được.

Read more
Flying Goals

Obiettivi Volanti

In questa attività imparerai a conoscere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e penserai a quali azioni puoi intraprendere per fare la tua parte mentre crei un lavoretto artigianale.

Read more
Flying Goals

Objetivos Voladores

En esta actividad aprenderán sobre las metas de desarrollo sustentable y a pensar qué puedes hacer para ayudar mientras realizas una manualidad para compartir.

Read more
Goal Pizza

Pica e Qëllimeve

Të Caktuarit i Synimeve apo Qëllimeve është një mënyrë për t’i dhënë individëve shtysë dhe për t’i ndihmuar ata drejt arritjes së suksesit (sipas perceptimit vetjak) Ky ushtrim do t’i paraqesë fëmijëve një formë zbavitëse (dhe të shijshme) për të caktuar synime dhe për të ndërmarrë hapa drejt realizimit të tyre .

Read more
Goal Pizza

Pizza agli Obiettivi

Fissare degli obiettivi è un modo efficace per sviluppare il proprio potenziale così da raggiungere (secondo la propria personale definizione) il successo. Questa attività mostrerà un modo divertente (e appetitoso!) di fissare degli obiettivi e intraprendere dei passi per raggiungerli.

Read more
Goal Pizza

Pizza Cilj

Postavljanje ciljeva dokazano osnažuje ljude i pomaže im da postignu (prema sopstvenom mišljenju) uspjeh. Ova aktivnost će na zabavan (i ukusan!) način pokazati djeci kako da postave ciljeve te preduzmu aktivnosti da ih ostvare.

Read more
Goal Pizza

Pizza Ciljeva

Postavljanje ciljeva je dokazan način kako ohrabriti ljude i pomoći da postignu (svoj vlastiti pojam) uspjeha. Ovaj će zadatak djeci pokazati zabavan (i ukusan) način postavljanja ciljeva i kako ići korak po korak prema ostvarenju tih ciljeva.

Read more
Goal Pizza

Pizza Matlamat

Penetapan matlamat terbukti dapat memperkasakan seseorang dan membantu mereka mencapai kejayaan (mengikut definisi mereka). Aktiviti ini akan menunjukkan kanak-kanak cara yang seronok (dan sedap!) untuk menetapkan matlamat dan langkah-langkah yang diambil dalam mencapai impian.

Read more
Brilla brillante

Shine Bright

There is a light inside every person. Sometimes it can be challenging to share that light with everyone; maybe we feel shy and hide our special qualities or we are not given opportunities to shine brightly because of our gender or background. In this activity, kids focus on something that makes them special and what they want the whole world to know.

Read more
Brilla brillante

Shkëlqeni

Ekziston një dritë brenda gjithsecilit prej nesh. Shpeshherë mund të jetë e vështirë ta ndash këtë “dritë” me çdokënd;ndoshta stepemi apo jemi të turpshëm e i fshehim cilësitë tona më të veçanta apo nuk na jepet mundësia për “të shkëlqyer” për shkak të gjinisë apo formimit kulturor.Në këtë ushtrim,fëmijët do të fokusohen tek diçka që i bën ata të veçantë dhe tek ajo që ata duan që ta dijë e gjithë bota.

Read more
Flying Goals

Synimet Fluturuese

Në këtë aktivitet, do të informoheni lidhur me synimet e zhvillimit të qëndrueshëm (SDG) dhe do të reflektoni për nisma apo aksione, ndërmarrja e së cilave do të ndihmojë në mbështetjen tek realizoni njëkohësisht edhe një “avion” për të ndarë me të tjerët .

Read more

Tech Attack

Technology has changed our lives, but is it good for developing brains? In this quick card game, kids learn more about how technology is specially designed to appeal to Brain Drivers. As kids learn more about themselves, they can evaluate their feelings about tech to make better decisions about its role and how to use it.

Read more