Choose Yourself

Green 13 Tvari bendruomenė

Green 13 Tvari bendruomenė

Pagalvokite apie skirtingas bendruomenes ir jas sudarančius komponentus. Tada kūrybiškai
pasidalinkite mintimis, idėjomis apie idealios bendruomenės kūrimą.

Read more
Green 13 Tvari bendruomenė

Green13 Sustainable Community

Look at different kinds of communities to explore the key ingredients of a community.. Then, creatively express ideas of your own ideal sustainable community.

Read more
Green 13 Tvari bendruomenė

Green13 Устойчива общност

Разгледайте различни видове общности, за да изследвате ключовите съставки на една общност .. След това, креативно изразете идеи за вашата идеална устойчива общност.

Read more
Hópar sem við tilheyrum

Hópar sem við tilheyrum

Að finnst við vera hluti af hópi þarf ekki að vera áþreifanlegt — við getum talið þá hópa sem við tilheyrum og við getum nefnt þau á nafn sem þykir vænt um okkur.

Read more
Hunger Marionette

Hunger Marionette

In this activity, children will make their own puppet show using homemade marionettes to explore different situations around hunger and sharing food.

Read more
İklim Duygu Haritası

İklim Duygu Haritası

İnsanların çevre ve iklim değişikliği ile ilgili hisleri nelerdir? Bu harita, iklim duyguları hakkında bir
konuşma açar.

Read more
İklim Duyguları Posteri

İklim Duyguları Posteri

Bu etkinlikte çocuklar bir iklim değişikliği posteri oluşturarak duygularını harekete geçirerek olumlu
değişime katkıda bulunur.İklim Değişikliği hakkında düşünmek çok zor olabilir. Fırtınalar, seller,
yangınlar, kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları gibi pek çok rahatsız edici şey oluyor. Bu konuda nasıl
hissediyorsun? Hangi eylem adımını atardınız?

Read more
İklim Eylemi Kukla Gösterisi

İklim Eylemi Kukla Gösterisi

POP-UP Festival Karakterlerini kullanarak, iklim değişikliği ve bundan sonra ne yapılması gerektiği
hakkındaki duyguları paylaşmak için bir "gösteri" yapın.

Read more
Kalbini Renklendir

Kalbini Renklendir

Bu istasyonda, hissettiğiniz duyguları tanımlayacak ve içinde olup biteni temsil etmek için
duygularınızı yansıtan kalbi renklendireceksiniz.

Read more
Kind or Unkind

Kind or Unkind

Kindness can be deeper than “please” and “thank you.” But it can be confusing sometimes when if actions are mistaken. How can we show kindness? How can we be clear about our intentions to do good for others?

Read more
Kind or Unkind

Kind or Unkind

Kindness can be deeper than “please” and “thank you.” But it can be confusing sometimes when if actions are mistaken. How can we show kindness? How can we be clear about our intentions to do good for others?

Read more
Hópar sem við tilheyrum

Körök, ahová tartozom

a valahova tartozás érzésének nem kell elvontnak lennie. Megszámlálhatjuk a csoportokat, amelyekhez tartozunk, és megnevezhetjük azokat a személyeket, akiknek a körében szeretve érezzük magunkat

Read more
Hópar sem við tilheyrum

Krugovi Pripadnosti

Imati osjećaj pripadnosti ne mora biti apstraktno – možemo izbrojati skupine ljudi kojima pripadamo i imenovati ljude s kojima se osjećamo voljeno.

Read more
Kur të rritem

Kur të rritem

Këtu,në këtë aktivitet,do të përpiqemi të marrim me mend sesi do të ishte po të ishim të rritur dhe të kishim një punë të vërtetë.Por që të gjesh një punë duhet së pari planifikim.Nëpërmjet këtij ushtrimi do të mundemi t’i mendojmë pak më thellë e më gjatë hapat që do të na çojnë deri atje.

Read more